Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves

a

Aïllament acústic L'aïllament acústic es refereix al conjunt de materials, tècniques i tecnologies desenvolupades per a aïllar o atenuar el nivell sonor en un determinat espai. Se sol aconseguir amb l'actuació sobre els tancaments i les obertures de cada edifici o espai a condicionar.
Aïllament tèrmic L'aïllament tèrmic és el conjunt de materials i tècniques d'instal·lació que s'apliquen en els elements constructius que separen un espai climatitzat de l'exterior o d'altres espais per a reduir la transmissió de calor entre ells.
Apoderament ciutadà La noció d'apoderament fa referència a la capacitat que tenen les persones en situacions de vulnerabilitat per a aconseguir una transformació amb la qual deixi de ser objecte d'uns altres i aconsegueixi ser la protagonista de la seva pròpia història. És per mitjà d’un canvi de mentalitat col·lectiva que les persones poden aconseguir anar a la recerca del canvi. És així com el subjecte aconsegueix les seves aspiracions de desenvolupament, benestar i compliment de drets i llibertats, amb les quals compta com a ésser humà.
Autoconstrucció assistida L'autoconstrucció assistida és una modalitat de construcció que permet als beneficiaris participar activament en la construcció de la seva comunitat. Requereix de la cooperació activa dels membres de la societat per a definir el tipus d'espai habitable que s'adequa a les necessitats de cada grup. A partir del disseny de programes de capacitació específics, els projectes d'autoconstrucció assistida permeten, també, el desenvolupament de capacitats (oficis) i la dignificació del beneficiari en els aspectes econòmic, social i cultural.
Autogestió comunitària L'autogestió comunitària és un enfocament integral de la vida en societat, que no sols es refereix a organitzar democràtica o participativament el lloc de treball sinó que s'estén a totes les dimensions de la vida econòmica i social en comunitat. Entenem com a autogestió totes les opcions d'autoorganització social i comunitària on la comunitat mateixa, ja sigui sindical, cooperativa, pagesa, de dones, jubilats, marginats i de qualsevol altre sector social oprimit en la nostra societat, presa en les seves pròpies mans la tasca de resoldre les seves necessitats.
Autosuficiència energètica Consisteix a adoptar una estratègia per a reduir el consum d'energia i incrementar la generació d'energia local renovable; de tal manera que es disminueix el consum dels recursos energètics d'origen fòssil que emeten gasos d'efecte hivernacle i contaminants locals i que crein dependència de tercers. L'autonomia energètica és la capacitat d'un edifici de satisfer les seves necessitats energètiques, sense dependre d'elements exteriors.

c

Co-disseny participatiu El disseny participatiu (també conegut com a disseny cooperatiu) és un enfocament per a dissenyar tractant activament a totes les parts involucrades (empleats, socis, clients, ciutadans, usuaris finals) amb la finalitat d'ajudar a assegurar que el producte dissenyat s'ajusti a les seves necessitats i es pugui utilitzar. El disseny participatiu és en si mateix un procés d'ampliació d'informació, aprenentatge i acords col·lectius. És tan important la forma en què es desenvolupa el procés com els resultats de disseny als quals s'arriben.
Codi obert La idea de codi obert neix de l'àmbit dels models de desenvolupament de programari i fa referència, principalment, als processos basats en la col·laboració oberta.
Veure contingut [1]
Construcció sostenible La construcció sostenible es pot definir com aquella que tenint especial respecte i compromís amb el medi ambient, implica l'ús eficient de l'energia i de l'aigua, els recursos i materials no perjudicials per al medi ambient, resulta més saludable i es dirigeix cap a una reducció dels impactes ambientals de manera que no comprometi el desenvolupament de les generacions futures.
Veure contingut [2]
Contenidors maritims Un contenidor​ és un recipient de càrrega per al transport marítim o fluvial, transport terrestre i transport multimodal. Es tracta d'unitats estanques que protegeixen les mercaderies de la climatologia i que estan fabricades d'acord amb la normativa ISO (International Organization for Standardization), en concret, ISO-668. Aquestes últimes característiques, sumades a la possibilitat que ofereixen de ser apilats en altura, els converteixen en elements ideals a l'hora d'encoratjar polítiques de reciclatge i reutilització responsables i efectives.
Veure contingut [1]
Coproducció participativa Els processos participatius són instruments necessaris per a afavorir la fase deliberativa i el contrast de perspectives diferents, abans de la presa de decisions, sobre temes d'interès públic. En el cas propi de la coproducció de l'edifici d'habitatges per a joves de Caldes de Montbui, es fa referència a la implicació primerenca de tots els actors socials intervinents durant els processos de conceptualització, disseny, construcció i governança del projecte.
Crisi climàtica El terme “crisi” per si sol fa al·lusió a una situació greu que posa en perill el desenvolupament d'alguna cosa. En aquest sentit, i relacionat amb el concepte “climàtic”, podem entendre-ho com l'actual situació que està vivint el planeta i que està posant en perill el desenvolupament de la vida en aquest.
Cultura maker a vegades també coneguda com a “moviment maker”, o la “tercera revolució industrial”, és una cultura contemporània que representa una extensió bassada en la tecnologia de la cultura DIY (Do it Yourself o fàgiu vostè mateix). Aquest promou la idea que tot el mòn és capaç de desenvolupar qualsevol tasca enlloc de contractar un especialista per realitzar-la.
Veure contingut [2]

d

Demolició d'edificis Consisteix en l'enderrocament de totes les construccions o elements constructius, com ara voreres, ferms, edificis, fàbriques de formigó o altres, que sigui necessari eliminar per a l'adequada execució de l'obra.
DIWO (Do It With Others - Fes-ho amb altres) “Fes-ho amb altres” és un model de desenvolupament de projectes conjunts que permet a les persones amb idees properes a treballar en col·laboració en una tasca, projecte o qualsevol altre servei. DIWO pretén oferir una plataforma de col·laboració a particulars i empreses que busquen l’ajut o la participació d’un públic genèric i d’especialistes per assolir una fita o objectiu concret.
Veure contingut [3]
DIY (Do It Yourself - Fàciu vostè mateix) El “fàciu vostè mateix” és el mètode de construir, modificar o reparar coses per un mateix sense l’ajuda directa de professionals o experts certificats. La investigació acadèmica ha descrit DIY (Do it Yourself o fàgiu vostè mateix) com un comportament en què “els individus utilitzen materials i peces crues o semicrues per produir, transformar o reconstruir possessions materials, incloses les extretes de l’entorn natural”. El comportament DIY pot ser provocat per vàries motivacions que s’han classificat prèviament com motivacions de mercat (beneficis econòmics, falta de disponibilitat de productes, falta de qualitat dels productes, necessitat de personalització) i millora de la identitat (artesania, empoderament, cerca de la comunitat, singularitat).
Veure contingut [2]
Dret a l’habitatge El dret universal a un habitatge, digna i adequada, com un dels drets humans, apareix recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans en el seu article 25, apartat 1 i en l'article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC). Article 25.1 Declaració Universal dels Drets Humans: Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té així mateix dret a les assegurances en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viudetat, vellesa o altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seva voluntat. Article 11 del Pacte Internacional de Dret Econòmics, Socials i Culturals: Tota persona té el dret a un nivell de vida adequat per a si mateixa i per a la seva família, incloent alimentació, vestit i habitatge adequades i una millora continuada de les condicions d'existència, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té així mateix dret a les assegurances en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viudetat, vellesa o altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seva voluntat.

e

Edificis extraïbles La idea d'edificis extraïbles fa referència a aquells sistemes constructius que permeten la col·locació ràpida i in situ, en primera instància, i el posterior desmantellament àgil de grans porcions d'elements constructius. És un concepte que neix acompanyant les nocions de prefabricació i reutilització.
Eficiència energètica L'ús eficient de l'energia, a vegades simplement dit eficiència energètica o estalvi energètic, és l'objectiu de reduir la quantitat d'energia requerida per a proporcionar productes i serveis. Les millores en l'eficiència energètica s'aconsegueixen generalment mitjançant l'adopció d'una tecnologia o un procés de producció més eficients o mitjançant l'aplicació de mètodes comunament acceptats com a reductors de pèrdues d'energia.
Veure contingut [1]
Emissions de CO₂ El diòxid de carboni (CO₂), al costat del vapor d'aigua i altres gasos, és un dels denominats gasos d'efecte hivernacle (G.E.I.). A pesar que té diferents funcions en el planeta, que fan possible la vida en la Terra, l'augment d’emissions de CO₂ per l’activitat humana pot generar grans danys sobre els ecosistemes i la biodiversitat.
Veure contingut [1]
Envelliment demogràfic En demografia, l'envelliment de la població es refereix a un canvi en l'estructura per edats de la població, des de l'estructura de l'antic règim demogràfic previ a la transició demogràfica —amb grups nombrosos de població en edats infantils i juvenils i un escàs número de població en els grups d'edats madures i longeves— a una nova estructura pròpia de la segona transició demogràfica o de la denominada revolució reproductiva -on bàsicament creixen els grups d'edats madures i longeves mantenint-se o disminuint els grups de menor edat.
Exclusió residencial L'exclusió residencial constitueix un fenomen que pot ser analitzat des de diverses perspectives. Una conceptualització bastant acceptada abasta tota situació individual o familiar en la qual no es tenen resoltes les necessitats d'allotjament. És a dir, quan amb els seus propis recursos no pot resoldre en el mercat les seves necessitats d'habitatge i es veu abocada a situacions de dependència o a viure en condicions d'infrahabitatge.
Veure contingut [1]

f

Fabricació digital La fabricació digital consisteix en l’ús d’un sistema integrat i assistit per ordinador compost per eines de simulació, visualització en 3D, anàlisis i col·laboració amb l’objectiu de crear definicions de processos de producte i de fabricació.
Veure contingut [1]
Formigó armat És un tipus de formigó que va començar a utilitzar-se a la fi del s. XIX i es va desenvolupar a principis del s. XX i es caracteritza per contenir en el seu interior un reforç d'armadures metàl·liques per a millorar la seva resistència als esforços de tracció.
Veure contingut [1]
Fusta contralaminada (CLT) L'abreviatura en alemany BSP (panells de fusta contralaminada) o CLT (per les seves sigles en anglès: cross laminated timber) és un concepte emprat en el sector de la construcció per a designar taulers de fusta massissa compostos de diverses capes de taulells, en general, disposades en angle recte, col·locades de manera plana en creu l'una sobre l'altra. En els panells de fusta contralaminada s'aconsegueix una alta estabilitat de la forma gràcies a l'estructura en creu d'almenys tres capes. De manera similar al contraxapat, això redueix en gran manera el comportament de dilatació i contracció.
Veure contingut [1]

h

Habitatge Assequible l concepte "habitatge assequible" fa referència al fet que cada unitat habitable sigui accessible econòmicament per a persones amb un ingrés determinat. Normalment els usuaris pertanyen a determinats col·lectius en situació d'exclusió residencial com a persones que requereixen acolliment o assistència, com els ancians, les víctimes de violència de gènere, les persones amb diversitat funcional, les persones sense llar, els immigrants amb un baix poder adquisitiu i els joves.
Veure contingut [1]
Habitatge cooperatiu Una cooperativa d'habitatge és un tipus de cooperativa l'objectiu social de la qual és el de proporcionar als seus socis habitatges, locals i altres béns immobles, adquirint sòl per a urbanitzar-ho i construir. Les cooperatives d'habitatges, com a societats promotores d'habitatges, s'han consolidat com una de les alternatives viables per a accedir a un habitatge assequible. Factors objectius que intervenen en el seu sistema productiu i en la seva regulació legal així ho posen de manifest. És una de les figures més representatives de l'anomenada economia social.
Habitatge de dotació Els habitatges dotacionals són, normalment, unitats residencials de lloguer assequible per a col·lectius socials específics. El marc legal considera aquests allotjaments com a equipaments comunitaris, la qual cosa possibilita la seva construcció en espais qualificats com a tals.
Habitatge protegit Es denomina habitatge protegit a Espanya a aquells habitatges construïts conforme a una normativa de disseny i qualitat, d'acord amb el procediment administratiu establert que les declari com protegides, i per a la construcció de les quals i/o adquisició l'Administració Pública preveu ajudes de diversa índole, establint com a límits més importants el preu de l'habitatge i els ingressos dels adquirents o inquilins. L'habitatge protegit és una de les polítiques d'habitatge públic que garanteixen l'accés a un habitatge digne.
Habitatge públic L'habitatge públic o social és un tipus de propietat immoble en la qual l'habitatge està en mans d'una autoritat governamental, que pot ser central o local. Normalment, refereix a l'habitatge que pot ser de renda o lloguer a càrrec i de propietat de l'estat, d'una organització sense fins de lucre, o d'una combinació d'ambdues, o d'un habitatge construït totalment o parcialment per l'Estat i cedida a beneficiaris, en general amb l'objectiu de proveir un habitatge econòmic.

i

Igualtat de gènere La igualtat de gènere implica que tota persona ha de rebre els mateixos drets, beneficis, igualtat d'oportunitats i sentències essent tractats amb el mateix respecte en tots els aspectes de la vida quotidiana: treball, salut, educació. El principi d'igualtat i de no discriminació per raó de sexe és una obligació de dret internacional general que vincula a totes les nacions i donat el seu caràcter primordial s'estableix sempre com un principi que ha d'inspirar la resta dels drets fonamentals.

l

Learning by doing (l’aprenentatge pràctic) És una teoria de l’educació exposada pel filòsof estatunidenc John Dewey. És un enfoc pràctic de l’aprenentatge, que significa que els estudiants han d’interactuar amb el seu entorn per adaptar-se i aprendre. L’aprenentatge en la pràctica proporciona a l’alumne una retroalimentació instantània i la capacitat de reflexionar sobre allò que cal seguir fent, allò que cal ajustar i repetir, o allò que cal canviar per complet.
Veure contingut [2]

p

Participació en la ciutadania La participació ciutadana és un concepte que fa referència a la intervenció de la ciutadania en la presa de decisions respecte a l'ús dels recursos i les accions que tenen un impacte en el desenvolupament de les seves comunitats. És un dret dels ciutadans legítim i, per a facilitar-la, es requereix d'un marc legal i de mecanismes democràtics que propiciïn les condicions perquè les persones i les organitzacions de diversos sectors de la societat facin arribar la seva veu i les seves propostes a tots els nivells de govern.
Prefabricació modular La prefabricació és un procés constructiu mitjançant el qual s'incorporen a la construcció, creixentment, diferents elements pre-acabats, fabricats abans del seu muntatge en obra i fora d'aquesta. Aquesta definició intenta sintetitzar els aspectes essencials que atenen a una manera de construir. Al mateix temps, és un procés en el qual un edifici és construït fora del seu emplaçament, sota condicions de planta estrictament controlades, utilitzant els mateixos materials i dissenyant els mateixos codis i estàndards que en una construcció convencional, però en molt menys temps. Els edificis són produïts en “mòduls” que, quan són units en el seu emplaçament, reflecteixen amb fidelitat el disseny i les especificacions inicials de la infraestructura més sofisticada in situ, sense perill.
Veure contingut [1]
Protecció solar En Arquitectura es parla de protecció solar per a referir-se a la capacitat de regular tant la temperatura a l'interior de locals habitables com la incidència solar sobre aquests. Indistintament necessita protegir-se del sol una superficie vidriada o una superficie opaca. En cada cas serà sensiblement diferent la manera en què la radiació solar es transmetrà a l'interior del local. De la mateixa manera, l'orientació a les quals estigui destinada farà que la solució adoptada varii.

r

Reciclatge de materials constructius El Reciclatge és una de les alternatives utilitzades per a reduir el volum dels residus sòlids i recuperar materials. Aquest procés consisteix a recuperar aquells materials que van ser descartats. El Reciclatge és un cicle que inclou diverses etapes: separar, recuperar, processar i elaborar nous productes; la matèria primera dels quals són els materials recuperats. Reciclar és per tant l'acció de tornar a introduir en el cicle de producció i consum els materials obtinguts del descart.
Recol·lecció solar L'energia solar és una font d'energia renovable que s'obté del sol i amb la qual es poden generar calor i electricitat. Existeixen diverses maneres de recollir i aprofitar els raigs del sol per a generar energia que donen lloc als diferents tipus d'energia solar: la fotovoltaica (que transforma els raigs solars en electricitat mitjançant l'ús de panells solars), la fototérmica (que aprofita la calor a través dels col·lectors solars) i termoelèctrica (que transforma la calor en energía elèctrica de manera indirecta).
Residus d'aigua Les aigües residuals són qualsevol tipus d'aigua la qualitat de la qual es veu afectada negativament per influència antropogènica. Les aigües residuals inclouen les aigües usades, domèstiques, urbanes i els residus líquids industrials o miners barrejats, o les aigües que es barregen amb les anteriors (aigües pluvials o naturals). La seva importància és tal que requereix sistemes de canalització, tractament i desallotjament. El seu tractament nul o indegut genera greus problemes de contaminació.
Residus energètics L'aprofitament energètic de residus és el procés pel qual es genera energia, en forma d'electricitat, calor o combustible, a partir dels residus.
Reutilització d'elements constructius Amb una idea molt similar al reciclatge de materials de construcció, la reutilització d'elements constructius es basa en la noció de tornar a utilitzar els béns o productes rebutjats, denominats residus, i donar-los un ús igual o diferent a aquell per al qual van ser concebuts. Aquest procés fa que quants més objectes tornem a reutilitzar menys residus produirem i menys recursos haurem de gastar. La reutilització ocupa el segon lloc en la jerarquia de residus, després de la reducció i per sobre del reciclatge.