Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves
18 Oct 2023

WikiHousing: una aposta contra el canvi climàtic

WikiHousing Barcelona serà un edifici autoconstruït i prefabricat, desmuntable, escalable i reutilitzable. Tota la seva estructura és de fusta, un material amb emissions negatives de CO₂, és a dir, que retiren CO₂ a l’atmosfera. L’orientació de l’edificació, el seu elevat aïllament tèrmic, la recollida i aprofitament de l’aigua i la utilització d’energies renovables com a plaques fotovoltaiques aconsegueixen un edifici molt sostenible, que s’ha calculat per a no necessitar sistemes convencionals de climatització.

La qualitat ambiental s’aconsegueix al llarg del seu cicle amb quatre indicadors: materials, energia, aigua i residus. A partir d’aquí, es defineix una estratégia per a obtenir la major eficiència i eficàcia aprofitant les oportunitats que ofereix l’emplaçament i la configuració de l’edifici.

L’anàlisi de la radiació solar ens permet avaluar els efectes del sol sobre l’edifici en períodes de temps específics, intentant aconseguir captació solar a l’hivern i protecció de la radiació excessiva a l’estiu. La demanda de WikiHousing ha estat estudiada amb un model tèrmic base per a veure el funcionament de l’edifici, permetent l’estudi de confort higrotèrmic, la ventilació natural i la demanda que genera. Així es van detectar els punts crítics del projecte i es van aplicar mesures que redueixen dràsticament la demanda de correcció tèrmica.

La façana principal està orientada i amb grans arbres caducs enfront d’ella al carrer Passeig de l’Exposició. Això proporciona durant l’estiu,una radiació moderada i a l’hivern els arbres permeten el pas de la radiació, aconseguint una bona captació solar. El projecte compta amb uns tancaments i obertures que, a més de complir amb la normativa d’estalvi d’energia, garanteixen unes bones prestacions tèrmiques. Totes aquestes estratègies generen un equilibri entre guanys i pèrdues produint una demanda de calefacció i refrigeració dels espais tan baixa que els índexs de confort es poden obtenir amb sistemes passius.